• Marc Fish, Mokume-Gane Console, 2022
    Marc Fish
    Mokume-Gane Console, 2022
    Mokume-gane and bog oak
    110 H x 280 W x 30 D cm /
    43 H x 110 W x 11.8 In